Menu

Vedtægter 2019

Vedtægter

for fodboldafdelingen i Gadstrup Idrætsforening,

GIF. Senest revideret og godkendt ved generalforsamling d. 25.2.2019

§1 Afdelingens navn og hjemsted.

Afdelingens navn er Gadstrup Fodbold og henhører under Gadstrup Idrætsforening, der har hjemsted i Roskilde Kommune.

§2 Afdelingens formål.

Gadstrup Fodbolds primære formål er at skabe de bedst mulige rammer for at spille fodbold for begge køn i alle aldersgrupper – Dvs. udvikling af de fodboldmæssige faciliteter og ånden i klubben, som vil sikre, at Gadstrup Fodbold fortsat vil være en attraktiv fodboldklub for lokalsamfundet.

”Fair Play” skal være nøgleord for Gadstrup Fodbolds omdømme til såvel træning som i kamp – Fodboldafdelingen skal gennem sit virke være et lærerigt og opdragende sted for medlemmer med interesse for fodbold i nærområdet. Vi vil skabe en fodboldklub, hvor interesser, ambitioner, loyalitet og samvær går ”hånd i hånd” med en god fodboldskole, så alle føler sig velkomne!

§3 Medlemskab af organisation.

Afdelingen skal være medlem af Gadstrup Idrætsforening (GIF), og er her igennem medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF), Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og Roskilde Idræts Union (RIU).

§4 Optagelse af medlemmer.

Som aktivt medlem af afdelingen kan optages enhver person, voksen som barn, der aktivt udøver fodbold i klubben.

Ved optagelse af umyndige som medlem af afdelingen kan skriftligt samtykke kræves af forælder/værge. 

Som passivt støttemedlem af afdelingen kan optages enhver voksen person, som ikke aktivt udøver fodbold i klubben.

Æresmedlemmer, der er indstillet af bestyrelsen, udnævnes af GIF´s generalforsamling. 

§5 Kontingent.

Afdelingens kontingent for aktive som passive støttemedlemmer fastsættes af bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfri i alle afdelinger og har samme rettigheder som øvrige medlemmer. 

§6 Medlemskab - udelukkelse/eksklusion.

Indmeldelse

Et medlemskab af afdelingen træder først i kraft, når der foreligger en udfyldt indmeldelse og det opkrævede kontingent er betalt.

Udmeldelse/Ophør

Udmeldelse skal foregå ved skriftlig henvendelse.

Betales kontingentet ikke rettidigt ophører medlemskabet ikke alene i fodboldafdelingen, men også i samtlige andre afdelinger under GIF. Medlemmet skal være meddelt dette enten på opkrævningen eller på en tilsendt rykker.

Ophør af medlemskab på grund af kontingentrestance kan først genoptages i såvel fodbold som øvrige afdelinger i GIF, når det udestående tilgodehavende er afregnet.

Spillercertifikat til anden klub udstedes ikke til spillere som er i kontingentrestance.

Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for eksklusion.

Inden bestyrelsen træffer sin beslutning, skal vedkommende have haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling og GIF´s generalforsamling.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 

Et ekskluderet medlem, kan kun genindtræde i afdelingen på den ordinære generalforsamling, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§7 Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling er afdelingens øverste myndighed. Den afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på hjemmesiden og/eller i lokal avis. Forslag til vedtægtsændringer (punkt 6), samt valg af bestyrelsesmedlemmer (punkt 7), der ønskes forelagt til vedtagelse/opstilling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden for generalforsamlingen inklusiv indkomne forslag udarbejdes af bestyrelsen og lægges på Gadstrup Fodbolds hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Forelæggelse af formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af afdelingens REGNSKAB til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af afdelingens BUDGET til godkendelse.
 6. Indkomne forslag til vedtægtsændringer.
 7. Valg til bestyrelsen: (Vælges for en 2 årig priode)
  Ulige år: Formand, 2 Bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant                                                                                    
  Lige år: 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og revisor.
 8. Eventuelt.

Der vælges en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen, og som bestemmer afstemningsmåden. Ved valg til bestyrelsesposter kan kun vælges medlemmer og/eller forældre/værge for aktive medlemmer, herunder støttemedlemmer. For disse gælder at medlemmet skal være indmeldt i mindst 30 dage og ikke er i kontingentrestance. Hvis medlemskab ophører i valgperioden, kan der forsættes perioden ud. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år. For medlemmer under 15 år har forældre/værge en stemme pr. familie, uanset antallet af kontingent betalende børn. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage og ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde af medlemmet eller værgen.  Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog ikke eksklusion (§6) og afdelingens ophør (§12).  Blanke stemmer (hverken for eller imod) tæller altid med som gyldig afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem ønsker det. Der skrives referat af generalforsamlingen, som offentliggøres på hjemmesiden, senest 3 dage efter generalforsamlingen.

§8 Bestyrelse - ledelse og valg.

Bestyrelsen består af 5 personer og er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold.  Formanden er medlem af GIF´s hovedbestyrelse. 

I formandens fravær indtræder næstformanden i formandens sted.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, heraf mindst 2 af de tegningsberettigede. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

Der skrives referat fra alle bestyrelsesmøderne.

Næstformand og økonomiansvarlig:

Bestyrelsen udpeger på først kommende bestyrelsesmøde næstformand og økonomiansvarlig, samt uddelegerer evt. ansvarsområder til bestyrelsesmedlemmer.

Afdelingen tegnes af formand, næstformand og økonomiansvarlig

Ved økonomiske dispositioner over 100.000 kr., som ikke omhandler almindelig vedligeholdelse, drift, renovering eller fremgår af indeværende godkendte budget, skal vedtages ved en generalforsamling. Det samme gør sig gældende ved optagelse/køb af lån, pant eller ejendom.

Afdelingen hæfter for egen gæld. 

Valg:

Formand, bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år, suppleanter for et år. Suppleanter, der træder ind i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. 

Genvalg kan finde sted. 

Formand, næstformand og økonomiansvarlig, skal være juridisk myndige.

Øvrige, der vælges, skal være fyldt 15 år. 

§9 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begrundet begæring herom til bestyrelsen. Den afholdes senest én måned efter begæringen er fremsat over for bestyrelsen.  Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling (§7).

§10 Regnskab.

Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 

Afdelingens driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisor, forelægges på den ordinære generalforsamling. 

Afdelingens godkendte regnskab og status forelægges til orientering på GIF's ordinære generalforsamling.

§11 Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når de angivne tidsfrister er overholdt og vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede. 

§12 Afdelingens ophør.

Beslutning om afdelingens ophør kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.  For at være beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 4/5 af de afgivne stemmer er for forslaget.  Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling fra 4 til 8 uger efter, hvor stemmeflertal afgør spørgsmålet uanset antal fremmødte medlemmer.  Ved afdelingens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny afdeling evt. ved sammenlægning, besluttes det på generalforsamlingen, hvordan aktiver/materiel skal anvendes til almennyttigt idrætsarbejde.

 

Vedtægter 2018